Kredyt frankowy Leszno

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, przewalutowanie, zawieszenie

Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytowej, ilość miejsc ograniczona.

Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j., Oddział w Lesznie, tel. 797 385 580 lub biuro@tplegal.pl. Również poprzez formularz kontaktowy.

Nadzieja dla frankowiczów – unieważnienie umowy z bankiem

 

Kancelaria prowadzi ponad 120 spraw frankowych w sądach rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych.

 

–> Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami – CHF FAQ

 

Przypominamy – żeby skierować sprawę do sądu, należy najpierw przeanalizować m.in. umowę kredytową pod kątem niedozwolonych postanowień umownych. Pragniemy zwrócić tu uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie z grudnia 2019 roku. Sąd unieważnił w całości umowę kredytu hipotecznego z 2008 r. indeksowanego we frankach szwajcarskich (CHF). Zasądził też od banku na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 73.400 zł.

W wyroku sąd wskazał na to, że kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania kursu waluty banku. Według tego kursu ustala się kwotę kredytu do spłaty. Bank nie wyjaśnił też, jakimi zasadami kieruje się ustalając taki kurs.

Zastosował również indywidualną, jednostronną tabelę kursów walut. Choć przed zawarciem umowy bank poinformował kredytobiorców o możliwości zmiany wysokości rat z uwagi na kurs franka, jednak nie uwzględnił znacznych wahań tego kursu. Symulacja kredytu obejmowała jedynie różnicę między minimalnym a maksymalnym kursem franka z ostatnich 12 miesięcy.

Sąd uznał, że te postanowienia umowne są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorców w umowie z bankiem. Wobec tego niemożliwe jest ustalenie ostatecznej wysokości kredytu do spłaty. Sąd stwierdził, że bez tak istotnych postanowień umowa kredytu jest nieważna w całości.

Podkreślił, że kredytobiorca powinien mieć możliwość oszacowania ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej, czego został pozbawiony.

Mówiąc wprost – bank jako profesjonalista wykorzystał swoją pozycję i przerzucił w całości ryzyko na konsumentów. Wobec tego sąd zobowiązał bank do zwrotu kredytobiorcom całości wpłat dokonanych na poczet kredytu.

Ponadto, Frankowicz może zawiesić spłatę kredytu

kredyt frankowy Leszno

Mając na uwadze powyższe, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczeń.

Żądanie unieważnienia umowy kredytu „frankowego” stanowi roszczenie o charakterze niepieniężnym, dlatego zabezpieczenie powództwa będzie zmierzać do unormowania praw i obowiązków stron polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i terminach określonych umową do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie oraz zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można złożyć przed wszczęciem procesu, razem z pozwem o unieważnienie umowy kredytu powiązanego z walutą CHF lub w toku toczącego się postępowania. Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wraz z pozwem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, natomiast w pozostałych przypadkach opłata od wniosku wynosi jedynie 100 zł.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien być rozpatrzony przez sąd bezzwłocznie, na posiedzeniu niejawnym, dlatego w przeciwieństwie do samego procesu, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia możemy uzyskać w krótkim czasie.

Zabezpieczenie gwarantuje ochronę kredytobiorcy na czas trwania sporu

kredyt frankowy Leszno

Należy jednak pamiętać, że udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu nie przesądza o rozstrzygnięciu w sprawie, a jedynie gwarantuje kredytobiorcy ochronę na czas trwania sporu.

Szczególnie teraz, kiedy w wyniku epidemii wahania kursów franka szwajcarskiego są dosyć duże, zawieszenie spłaty rat kredytu niewątpliwie może przyczynić się do większej stabilności finansowej „frankowiczów” i odciążenia ich domowego budżetu na czas procesu.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytowej, ilość miejsc ograniczona.

Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j., Oddział w Lesznie, tel. 797 385 580 lub biuro@tplegal.pl. Również poprzez formularz kontaktowy.