Kredyt frankowy

Frankowicz może zawiesić spłatę kredytu

 

Szansą dla osób, które zdecydowały się na kredyt powiązany z walutą franka szwajcarskiego stała się możliwość unieważnienia umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF. Powszechnie wiadomo, że stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub tzw. odfrankowienie jest dla kredytobiorców dosyć korzystne.

I choć obecnie większość orzeczeń zapada na korzyść frankowiczów, sprawy tego typu trwają stosunkowo długo. Aktualnie sądy w sprawach frankowiczów, choć formalnie nie zawieszają postępowań, wstrzymują się z ich rozpoznaniem i rozstrzygnięciem w oczekiwaniu na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma zapaść w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 10:00.

Wniosek o zabezpieczenie

 

Mając na uwadze powyższe, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczeń.

Żądanie unieważnienia umowy kredytu „frankowego” stanowi roszczenie o charakterze niepieniężnym, dlatego zabezpieczenie powództwa będzie zmierzać do unormowania praw i obowiązków stron polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i terminach określonych umową do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie oraz zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można złożyć przed wszczęciem procesu, razem z pozwem o unieważnienie umowy kredytu powiązanego z walutą CHF lub w toku toczącego się postępowania. Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wraz z pozwem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, natomiast w pozostałych przypadkach opłata od wniosku wynosi jedynie 100 zł.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien być rozpatrzony przez sąd bezzwłocznie, na posiedzeniu niejawnym, dlatego w przeciwieństwie do samego procesu, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia możemy uzyskać w krótkim czasie.

Przesłanki zabezpieczenia

 

Zgodnie z art. 7301 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia o ustalenie nieważności sprowadza się do wykazania zawarcia w umowie kredytowej postanowień niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych) skutkujących nieważnością umowy.

Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Ponadto, interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia wyraża się także w konieczności ochrony praw majątkowych kredytobiorcy oraz zakazie realizowania niezgodnej z prawem umowy.

Zabezpieczenie gwarantuje ochronę kredytobiorcy na czas trwania sporu

 

Należy jednak pamiętać, że udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu nie przesądza o rozstrzygnięciu w sprawie, a jedynie gwarantuje kredytobiorcy ochronę na czas trwania sporu.

Szczególnie teraz, kiedy w wyniku epidemii wahania kursów franka szwajcarskiego są dosyć duże, zawieszenie spłaty rat kredytu niewątpliwie może przyczynić się do większej stabilności finansowej „frankowiczów” i odciążenia ich domowego budżetu na czas procesu.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytowej, ilość miejsc ograniczona.

Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j., Oddział w Lesznie, tel. 797 385 580 lub biuro@tplegal.pl. Również poprzez formularz kontaktowy.