Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych. Podmioty powiązane.

Dokumentacja cen transferowych

 

Pragniemy przypomnieć o istniejącym obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawierania umów spółek osobowych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w świetle coraz większego zainteresowania organów podatkowych tematyką cen transferowych.

Zachęcamy do lektury wpisów na naszym blogu o tematyce cen transferowych i podmiotów powiązanych.

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty (w rozumieniu przepisów prawa bilansowego) osiągnięte w 2016 r. przekroczyły 2 mln euro, są zobowiązani do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanymi w 2017 roku.

Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy m.in. transakcji zawierania umów spółek niebędących osobami prawnymi, tj. spółki cywilnej oraz spółek osobowych – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro.

Zatem udokumentowaniu za 2017 r. będą podlegały zawarte w tym roku umowy spółek osobowych, a także zmiany takich umów, jeżeli na ich skutek łączna wartość wniesionych wkładów przekroczyła równowartość 50.000 euro. Należy zauważyć, że wkłady wspólników spółki mogą być pieniężne lub niepieniężne.

Dokumentacja cen transferowych

 

Uwaga! Limit 50.000 euro jest stały, tj. nie ulega zwiększeniu ze względu na wysokość przychodów/kosztów podatnika za poprzedni rok podatkowy.

Co szczególnie istotne, przepisy ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) przewidują – w przypadku, gdy wartość wniesionych wkładów przekroczyła 50.000 euro –  obowiązek sporządzenia dokumentacji dla wszystkich wspólników, a nie tylko dla tych, którzy wnieśli wkłady przekraczające ten limit.

Przykładowo dokumentacja powinna zostać sporządzona zarówno dla wspólnika, który zawierając umowę spółki osobowej wnosi 5.000 euro, jak i dla tego, który wnosi 100.000 euro.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek dokumentowania umów spółek osobowych dotyczy także tych transakcji, które były zawierane w latach 2011-2016 (jest to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), jeżeli w wyniku zawarcia umowy spółki osobowej łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekroczyła równowartość 50 000 euro.

Wobec powyższego zalecamy szczególną weryfikację wartości zawieranych przez Państwa umów spółek osobowych (oraz umów spółek cywilnych), w tym również umów zawartych w latach 2011-2017.

Napisz na biuro@tplegal.pl i uzyskaj kwestionariusz pozwalający ocenić zakres obowiązku dokumentacji cen transferowych lub zadzwoń pod numer +48 603 934 996 lub WhatsApp bądź Terminal.