Schematy podatkowe MDR

W przedmiocie wywiązania się z ustawowego obowiązku raportowania schematów podatkowych, uprzejmie informujemy, iż nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR).

W ramach naszej oferty przeprowadzone zostaną następujące etapy:

  • etap analityczny – w ramach którego zostaną przeprowadzone czynności audytowe, mające na celu identyfikację, czy w audytowanej Spółce występuje obowiązek raportowania schematów podatkowych, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej – ustalenie roli promotora, korzystającego oraz wspomagającego, a także ciążących na nich obowiązków. W ramach tego etapu przeprowadzone zostaną wywiady (rozmowy) z osobami zaangażowanymi w Spółce w przebiegu procesów związanych z identyfikowaniem i potencjalnym zgłaszaniem Szefowi KAS schematów podatkowych;
  • etap wdrożeniowy – obejmujący swym zakresem opracowanie polityki wewnętrznej, zgodnie z wymogami nakreślonymi w przepisach art. 86l i nast. Ordynacji podatkowej oraz – w razie wyrażenia z Państwa strony zapotrzebowania – także przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego w zakresie bieżącego raportowania schematów podatkowych.

UWAGA: SCHEMATY PODATKOWE (MDR) zmiany wprowadzone od 1 lipca 2020 r.