Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych IOD RODO

Pełna odpowiedzialność cywilna.

Twoja firma wdrożyła już RODO?

Należy pamiętać, iż utrzymanie zgodności z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustanowienia struktury odpowiedzialnej bieżące monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych.

Osoby mające sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych powinny gwarantować Państwu zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego poprzez posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, uwzględniającej ryzyka związane z realizowanymi przez Państwa procesami biznesowymi.

W przypadku zatrudniania Inspektora Danych Osobowych należy również pamiętać o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ nie odpowiada on powyżej trzykrotności pensji.

Outsourcing IOD

Proponowana przez nas usługa przejęcia funkcji inspektora ochrony danych (IOD) stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych oraz pełne bezpieczeństwo.

Zalety outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to:

 • bezpłatny audyt i ujednolicone wdrożenie RODO w cenie IOD,
 • kontrola i nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych w spółkach z grupy,
 • bezpośrednia obecność u Klienta,
 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania,
 • pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla IOD w kwocie 1.000.000 zł oraz dla radcy prawnego w kwocie 350.000 euro.

W ramach wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych zapewnimy m.in.:

 • pełną odpowiedzialność,
 • świadczenie usług przez certyfikowanych inspektorów ochrony danych i radców prawnych,
 • przeprowadzanie cyklicznych audytów systemu ochrony danych osobowych oraz audytów doraźnych, w razie powzięcia wiadomości o incydencie ochrony danych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego incydentu zakończonych raportem i zestawem rekomendacji,
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz Państwa pracowników i współpracowników,
 • udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami ochronie danych osobowych,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • bieżące wsparcie Państwa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt ws. Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD:

tel. 603 934 996

maciej@tabert.pl

Inspektor Ochrony Danych IOD RODO