Zespół

Maciej Tabert

wspólnik
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Poznaniu i w Lesznie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lesznie. 6 lat pracował Izbie Skarbowej w Poznaniu, Biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Był pełnomocnikiem procesowym Ministra Finansów. Autor ponad 300 skarg kasacyjnych do NSA, występował w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Specjalizuje się w podatkach, prawie gospodarczym, windykacji i prawie spółek.

Mediator sądowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

Bartłomiej Przyniczka

wspólnik​
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Katedrze Postępowania Cywilnego przygotował i obronił pracę magisterską pod tytułem: "Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości".

Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wykładowca procedury cywilnej i zagadnień dotyczących hipoteki na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2007-2010 aplikant prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu.

W latach 2011-2017 orzekał w sądach powszechnych, w tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych.

Był pełnomocnikiem Sądu do spraw kontaktu z sądami zagranicznymi.

Prelegent podczas szkoleń dla pracowników sektora bankowego.

Włada językiem angielskim.

Karolina Łapacz

radca prawny
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,
certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych


Absolwentka Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach radcowskich.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, pracy, ochronie danych osobowych i prawie administracyjnym. Od 2018 r. przeprowadza kompleksowe procesy wdrażania RODO oraz dostosowywania podmiotów do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (w kilku, jak i kilkudziesięcioosobowych firmach, grupach kapitałowych, holdingu obejmującym kilkanaście spółek, a także w czołowych spółkach z udziałem kapitału).
Wykładowca prawa pracy na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

Beata Goszczyńska-Łazik

of counsel
radca prawny

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończyła aplikację prokuratorską (zdany egzamin prokuratorski).
Doświadczenie zdobywała w kancelariach radcowskich. Specjalizuje się w prawie rodzinnym (m.in. sprawy o władzę rodzicielską, kontakty, alimenty, rozdzielność majątkową), cywilnym (m.in. rozwody, o zapłatę, podział majątku, egzekucja, zasiedzenie, zadośćuczynienie i odszkodowania), pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowym, karnym (obrońca, oskarżyciel posiłkowy), postępowaniu procesowym.

Patrycja Wołowska

aplikant radcowski

Ukończyła Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (Kierunek: Prawo).

W kancelarii zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, wspierając pracę radców prawnych.

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

of counsel

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dwunastoletni staż pracy na stanowisku orzecznika w sądownictwie administracyjnym w wydziale zajmującym się kontrolą m.in. rozstrzygnięć wydawanych w procedurze planistycznej (uchwał rady gminy w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz w procesie budowlanym.

Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, trener. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy”.

Waldemar Musielak

of counsel

prawnik, ekspert podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, którego zainteresowania ogniskują się wokół szeroko rozumianego prawa podatkowego.
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej – Wydziale ds. Interpretacji Pisemnych w zakresie Podatków Bezpośrednich. W okresie od maja 2016 r. do sierpnia 2019 r. praktykował w Departamencie Podatkowym jednej z największych kancelarii prawniczych w Wielkopolsce, gdzie wdrażał rozwiązania z zakresu inżynierii podatkowej zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

W swojej pracy zawodowej oprócz zagadnień związanych z procesowym prawem podatkowym, specjalizuje się w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, a także podatków lokalnych. Ponadto, w polu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące dokumentacji cen transferowych, sukcesji przedsiębiorstw, a także nieujawnionych źródeł przychodów.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu.

Anna Bednarz

of counsel

radca prawny, LL.M.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Heinrich-Heine Universität w Düsseldorfie oraz Podyplomowych Studiów Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Mieszka i pracuje w Niemczech.

Doświadczenie zdobywała pracując głównie w firmach budowlanych oraz jako doradca polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec, w tym w Izbie Rzemieślniczej Handwerkskammer zu Köln oraz Ernst & Young.

Specjalizuje się w prawie umów, prawie budowlanym, windykacji, również na terenie Niemiec oraz prawie administracyjnym.

Włada językiem niemieckim. Zajmuje się obsługą Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

Radosław Jankowski

of counsel

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (Kierunek: Prawo) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów: Zamówienia Publiczne  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wyróżniona praca dyplomowa).

Od 2001 roku zawodowo związany z systemem zamówień publicznych w RP. Praktyk w zakresie tzw. trudnych zagadnień.

Sprawuje nadzór formalno-prawny nad przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi, a w szczególności bierze czynny udział we wszystkich pracach związanych z udzieleniem zamówienia, począwszy od przygotowania postępowania, poprzez sprawdzanie i ocenę ofert, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, aż do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (i czuwanie nad jej realizacją). 

Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w aktach prawnych dotyczących tematyki zamówień publicznych.

Wieloletni praktyk, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Błażej Bieńkowski

of counsel

adwokat

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach przygotowania do prowadzenia działalności odbył staże w sądach oraz kancelariach adwokackich i radcowskich.
Specjalizuje się w prawie karnym (w tym prawnokarnych aspektach obrotu kryptowalutami), cywilnym, rodzinnym. 

Wyróżniony w Izbowym Konkursie Krasomówczym Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Marta Tabert

tłumacz języka niemieckiego
Magister filologii.

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywała pracując jako germanista, tłumacz oraz prowadząc szkolenia z języka niemieckiego.

Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

Koordynuje i wspiera obsługę Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

Marta Gołuch

kierownik sekretariatu