Zespół

Maciej Tabert

wspólnik
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Poznaniu i w Lesznie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lesznie. 6 lat pracował Izbie Skarbowej w Poznaniu, Biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Był pełnomocnikiem procesowym Ministra Finansów. Autor ponad 300 skarg kasacyjnych do NSA, występował w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Specjalizuje się w podatkach, prawie gospodarczym, windykacji i prawie spółek.

Mediator sądowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

Bartłomiej Przyniczka

wspólnik​
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Katedrze Postępowania Cywilnego przygotował i obronił pracę magisterską pod tytułem: "Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości".

Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Współautor komentarza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Wolters Kluwer 2021).

Wykładowca procedury cywilnej i zagadnień dotyczących hipoteki na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2007-2010 aplikant prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu.

W latach 2011-2017 orzekał w sądach powszechnych, w tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych.

Był pełnomocnikiem Sądu do spraw kontaktu z sądami zagranicznymi.

Prelegent podczas szkoleń dla pracowników sektora bankowego.

Patrycja Wołowska

radca prawny

Ukończyła Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (Kierunek: Prawo).

W kancelarii zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, wspierając pracę radców prawnych.

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

of counsel

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dwunastoletni staż pracy na stanowisku orzecznika w sądownictwie administracyjnym w wydziale zajmującym się kontrolą m.in. rozstrzygnięć wydawanych w procedurze planistycznej (uchwał rady gminy w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz w procesie budowlanym.

Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, trener. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy”.

Błażej Bieńkowski

of counsel

adwokat

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach przygotowania do prowadzenia działalności odbył staże w sądach oraz kancelariach adwokackich i radcowskich.
Specjalizuje się w prawie karnym (w tym prawnokarnych aspektach obrotu kryptowalutami), cywilnym, rodzinnym. 

Wyróżniony w Izbowym Konkursie Krasomówczym Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Anna Bednarz

of counsel

radca prawny, LL.M.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Heinrich-Heine Universität w Düsseldorfie oraz Podyplomowych Studiów Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Mieszka i pracuje w Niemczech.

Doświadczenie zdobywała pracując głównie w firmach budowlanych oraz jako doradca polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec, w tym w Izbie Rzemieślniczej Handwerkskammer zu Köln oraz Ernst & Young.

Specjalizuje się w prawie umów, prawie budowlanym, windykacji, również na terenie Niemiec oraz prawie administracyjnym.

Włada językiem niemieckim. Zajmuje się obsługą Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

Radosław Jankowski

of counsel

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (Kierunek: Prawo) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów: Zamówienia Publiczne  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wyróżniona praca dyplomowa).

Od 2001 roku zawodowo związany z systemem zamówień publicznych w RP. Praktyk w zakresie tzw. trudnych zagadnień.

Sprawuje nadzór formalno-prawny nad przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi, a w szczególności bierze czynny udział we wszystkich pracach związanych z udzieleniem zamówienia, począwszy od przygotowania postępowania, poprzez sprawdzanie i ocenę ofert, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, aż do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (i czuwanie nad jej realizacją). 

Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w aktach prawnych dotyczących tematyki zamówień publicznych.

Wieloletni praktyk, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Marta Gołuch

kierownik sekretariatu

Marta Tabert

tłumacz języka niemieckiego
Magister filologii.

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywała pracując jako germanista, tłumacz oraz prowadząc szkolenia z języka niemieckiego.

Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

Koordynuje i wspiera obsługę Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).