Prawo pracy: Audyt i rekomendacje

Prawo pracy: Audyt i rekomendacje

W ramach naszej praktyki Compliance prowadzimy audyty, szkolenia oraz wdrożenia związane z analizą wybranych obszarów działalności Mocodawców w zakresie prawa pracy i przepisów pokrewnych (m.in. RODO).

W zakres Audytu w wersji podstawowej wchodzi:

 

 • analiza stosowanych u Mocodawcy dokumentów oraz procedur pod kątem ich zgodności z przepisami prawa pracy,
 • praktyczne rekomendacje, tj. propozycje i konkretne wskazówki odnośnie zmian, mających na celu pełną zgodność funkcjonowania firmy
  z aktualnymi przepisami prawa pracy.

Przykładowe obszary audytu (zakres ustalany indywidualnie z Mocodawcą):

 

 • wewnątrzzakładowe akty prawa pracy:
  • Regulamin pracy,
  • Regulamin wynagradzania,
  • Regulamin premiowania,
  • Regulamin telepracy,
  • Polityka antymobbingowa,
  • Regulamin podróży służbowych,
  • Zakazy konkurencji,
 • wzory dokumentów:
  • umowy o pracę,
  • kontrakty menadżerskie,
  • porozumienia i wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy,
  • oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę,
 • zatrudnianie pracowników:
  • stosowanie i rozliczanie umów zlecenia lub umów o dzieło,
  • delegowanie pracowników do pracy za granicą,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • stosowanie umów o pracę na czas określony,
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych lub młodocianych,
 • procedury:
  • rekrutacja (w tym background screening),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji,
  • udzielanie i rozliczanie urlopów,
  • zlecanie i rozliczanie podróży służbowych,
  • wynagradzanie i premiowanie,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i postępowanie w sytuacji ich wystąpienia,
  • nakładanie kar porządkowych,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • dane osobowe (RODO):
  • uzyskiwanie zgody kandydatów do pracy i pracowników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
  • zakres przetwarzanych danych osobowych pracowników,
  • zgodność dokumentów i procedur z przepisami Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
  • aktualnie obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych.

Cel audytu:

 

Zminimalizowanie ryzyka:

 • wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu osób zarządzających pracownikami,
 • powstania bezzasadnych sporów i roszczeń związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • niewłaściwego formułowania składników wynagrodzenia w tym premii i nagród oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • odpowiedzialności przedstawicieli firmy za niepoprawne prowadzenie akt osobowych pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie.

Czas realizacji:

 

 • od 7 do 20 roboczogodzin.

Cena Pakietu:

 

 • od 2000 zł

Nie zawiera usług księgowych i podatkowych.

Pozostałe usługi doradcze (na życzenie Mocodawcy i w zakresie z nim ustalonym):

 • wdrożenie konkretnych rozwiązań w firmie,
 • pozostałe doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • prowadzenie sporów sądowych.

Rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Podane ceny są cenami netto. Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kontakt: