AML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Chcielibyśmy przypomnieć Państwu o nowych obowiązkach przewidzianych w znowelizowanej ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz.723 – dalej Ustawa). Większość przepisów obowiązuje już 13 lipca 2018 r.

Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Zakres podmiotowy nowej ustawy jest bardzo szeroki. Przykładowo ustawa znajdzie zastosowanie do przedsiębiorców (tzw. instytucje zobowiązane), którzy:

 • przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • świadczą usługi polegające na:
 1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

–         prowadzą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

AML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa jest zatem skierowana między innymi do podmiotów takich, jak:

 • banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,
 • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi,
 • firmy inwestycyjne, banki powiernicze, spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne,
 • brokery ubezpieczeniowi, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),
 • pośredników obrotu nieruchomościami,
 • notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,
 • przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,
 • biur rachunkowych – podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • instytucji pożyczkowych – rynek pożyczek pozabankowych,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach,
 • fundacji, stowarzyszeń w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach.

AML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa nakłada na podmioty zobowiązane obowiązek wprowadzenia istotnych zmian w organizacji procesów w celu dostosowania ich do nowego podejścia, które jest oparte na pogłębionym badaniu ryzyka. Zakres nowych obowiązków i procedur jest bardzo pokaźny. Przykładowo instytucje zobowiązane muszą sporządzać:

 • ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącymi się do jej działalności;
 • wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów Ustawy.

Ponadto na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują przygotowane w zakresie swojej właściwości oceny ryzyka. Pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane muszą sporządzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 13 stycznia 2019 r.

Za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy grożą surowe kary administracyjne, w tym kary pieniężne aż do wysokości 1.000.000,00 EUR.

Wobec powyższego prosimy o uważną weryfikację Państwa działalności gospodarczej, a także charakteru zawieranych transakcji. Potencjalnie – z uwagi na bardzo szeroki zakres podmiotowy Ustawy – mogą być Państwo zobowiązani do przygotowania nowych wewnętrznych procedur.

Służymy wsparciem przy weryfikacji czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu znajdzie u Państwa zastosowanie oraz pomocą przy ewentualnym sporządzaniu wewnętrznych procedur.

AML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy