Blog

SCHEMATY PODATKOWE (MDR) zmiany wprowadzone od 1 lipca 2020 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

SCHEMATY PODATKOWE (MDR) zmiany wprowadzone od 1 lipca 2020 r.

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz konieczność dostosowania treści przepisów do treści dyrektywy Rady (UE) nr 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie znaczących zmian w przedmiocie obowiązku zgłaszania krajowych oraz transgranicznych schematów podatkowych.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086; określana dalej jako „Tarcza 4.0”);
  2. Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106; określana dalej jako „Ustawa Nowelizująca”);
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1162; określane dalej jako „Rozporządzenie MF”).

KRAJOWE SCHEMATY PODATKOWE

Na podstawie Tarczy 4.0 zawieszono obowiązek raportowania schematów podatkowych krajowych w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w związku z epidemią koronawirusa – COVID-19.

Należy jednak mieć na uwadze, że po upływie terminu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na zgłoszenie schematów podatkowych krajowych zacznie ponownie płynąć. W związku z powyższym warto gromadzić w tym okresie dokumenty oraz informacje w zakresie uzgodnień kwalifikowanych jako krajowy schemat podatkowy.

 

TRANSGRANICZNE SCHEMATY PODATKOWE

Obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych

Ustawa Nowelizująca wprowadziła ponowny obowiązek raportowania transgranicznych schematów podatkowych, których pierwsza czynność zaistniała między 25 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku.

Powodem wprowadzenia obowiązku jest nieprzekazanie prawidłowych, pełnych informacji na podstawie dotychczas obowiązujących schemaów, ustalonych przez Ministerstwo Finansów. Zakres przekazywanych informacji nie spełniał minimalnych norm wyznaczonych przez schemy określone przez Komisję Europejską.

Celem wykonania obowiązku ustawodawca zdecydował o przesunięciu ostatecznego terminu dokonywania ponownych zgłoszeń, w zależności od podmiotu obowiązanego, tj.:

  • wobec Promotorów – do 31 grudnia 2020 r.;
  • wobec Korzystających – do 31 stycznia 2021 r.;
  • wobec Wspomagających – do 28 lutego 2021 r.

Zawieszenie terminu raportowania schematów transgranicznych

Na podstawie Rozporządzenia MF zawieszono terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub powstanie do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin wykonania obowiązku raportowania nowych schematów podatkowych transgranicznych rozpoczyna się z dniem dnia 1 stycznia 2021 r.

Zalecamy jednak gromadzić dokumenty lub inne dowody, stanowiące podstawę do ustalenia dnia pierwszej czynności dotyczącej uzgodnienia oraz rodzaju schematu podatkowego, co może być pomocne przy dokonywaniu zgłoszenia po dniu 1 stycznia 2021 r.

Retrospektywne raportowanie schematów podatkowych przez Wspomagających

Na podstawie Ustawy Nowelizującej nałożono na Wspomagających obowiązek retrospektywnego raportowania transgranicznych schematów podatkowych w zakresie zdarzeń, których pierwsza czynność miała miejsce po 25 czerwca 2018 r. Do tej pory obowiązek ten był nałożony wyłącznie na Promotorów i Korzystających.

Zmiany obejmujące MDR-3 oraz MDR-4

Przedłużono termin do 30 kwietnia 2021 r. do złożenia formularzy elektronicznych:

  • MDR-3 – informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art. 86j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
  • MDR-4 – kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa.

Ponadto wprowadzono możliwość zgłoszenia formularza elektronicznego MDR-3 zgodnie z zasadami reprezentacji.

Rozszerzenie listy rajów podatkowych

Zmieniono zakres krajów uznawanych jako tzw. „raje podatkowe” poprzez przyjęcie, że schemat podatkowy wystąpi w przypadku transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w państwie wpisanym na unijną listę rajów podatkowych.

Wprowadzona zmiana ma skutek wsteczny, co oznacza, że obejmuje ona zdarzenia, które miały miejsce w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY