Blog

„Frankowicze” wygrywają w sporach sądowych z bankami

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

„Frankowicze” wygrywają w sporach sądowych z bankami zdecydowaną większość spraw, a ostatnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pewnością wpłynie na zwiększenie tych statystyk w najbliższych latach.

–> Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami – CHF FAQ

 

Chociaż część kredytobiorców odkładała decyzję z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi w obawie przed roszczeniem banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, dziś nie ma wątpliwości, że banki nie mogą dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza kwotę udostępnionego kapitału i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Ponadto, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 stycznia 2024 r., sygn. akt C-488/23 przekreśla także możliwość dochodzenia przez bank waloryzacji kapitału spowodowaną zmianą siły nabywczej pieniądza.

W wyroku z dnia 14 grudnia 2023 r., sygn. akt C-28/22 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie opowiedział się po stronie konsumentów uznając, że podniesienie przez bank zarzutu zatrzymania nie może pozbawiać konsumenta ustawowych
odsetek za opóźnienie.

Kwota przysługująca kredytobiorcom tytułem odsetek nierzadko osiąga wysokość nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (w zależności od dochodzonej kwoty oraz długości trwania procesu), stąd też jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii zdecydowanie polepsza pozycję kredytobiorców.

Grudniowe orzeczenie usuwa także wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń banków o zwrot udostępnionego kredytobiorcom kapitału.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że przepisy unijne stoją na przeszkodzie temu, aby termin przedawnienia roszczenia banku rozpoczynał się dopiero z dniem wydania prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, oraz że termin rozpoczynający bieg przedawnienia roszczeń konsumenta i przedsiębiorcy powinien być tożsamy i liczony od dnia złożenia reklamacji dotyczącej zawarcia w umowie klauzul niedozwolonych.

Bez wątpienia wydane w ostatnim czasie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowczo umocniły sprzyjającą „Frankowiczom” linię orzeczniczą w zakresie niedozwolonych postanowień umownych i ochrony konsumentów.

Można spodziewać się tym samym, że korzystne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłyną pozytywnie na sprawność procesów sądowych i przyczynią się do wyeliminowania istniejących niekiedy rozbieżności w stanowiskach sądów powszechnych, w kluczowych dla „Frankowiczów” sprawach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY