Blog

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

Uprzejmie przypominamy o obowiązku dostarczenia do banku do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej PFR (w tym podpisywały umowę), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (nie dotyczy wniosków/odwołań, w wyniku których nie udzielono subwencji).

W zależności od sytuacji będą to:

  1. Jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta – wydruk z CEiDG (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki cywilne) lub odpis z KRS (pozostałe spółki).
  2. Jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta:
  3. Pełnomocnictwo udzielone każdej osobie składającej wniosek/odwołanie lub Oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (wg wzorów udostępnionych przez PFR, banki umożliwiają pobranie tych dokumentów)

oraz

  1. Wydruk z CEiDG lub odpis z KRS, potwierdzające umocowanie.

Za dopuszczalne formy sporządzenia pełnomocnictwa lub oświadczenia przyjmuje się wyłącznie:

  • formę papierową – z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • formę elektroniczną – z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Co ważne, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania.

Jeśli w danym momencie brak jest pełnomocnictwa podpisanego przed datą zawarcia umowy, należy złożyć oświadczenie z datą bieżącą(późniejszą niż data zawarcia umowy/złożenia odwołania).

Bank będący pośrednikiem w otrzymanej przez Państwa subwencji winien był do dnia 30.11.2020 r. przekazać szczegółowe informacje dotyczące trybu oraz formy złożenia ww. dokumentów. Informacja ta powinna być dostępna na stronie banku lub w wiadomościach przesłanych przez bank za pomocą bankowości elektronicznej. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych sugerujemy kontakt z opiekunem w banku.

Zalecane jest również uzyskanie potwierdzenia złożenia wymaganych dokumentów w banku. W przypadku nie złożenia ww. dokumentów z dotrzymaniem terminu wskazanego powyżej, beneficjenci zobowiązani będą do zwrotu całości przyznanej subwencji.

W razie pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY