Blog

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

Uprzejmie przypominamy o obowiązku dostarczenia do banku do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej PFR (w tym podpisywały umowę), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (nie dotyczy wniosków/odwołań, w wyniku których nie udzielono subwencji).

W zależności od sytuacji będą to:

  1. Jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta – wydruk z CEiDG (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki cywilne) lub odpis z KRS (pozostałe spółki).
  2. Jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta:
  3. Pełnomocnictwo udzielone każdej osobie składającej wniosek/odwołanie lub Oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (wg wzorów udostępnionych przez PFR, banki umożliwiają pobranie tych dokumentów)

oraz

  1. Wydruk z CEiDG lub odpis z KRS, potwierdzające umocowanie.

Za dopuszczalne formy sporządzenia pełnomocnictwa lub oświadczenia przyjmuje się wyłącznie:

  • formę papierową – z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • formę elektroniczną – z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Co ważne, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania.

Jeśli w danym momencie brak jest pełnomocnictwa podpisanego przed datą zawarcia umowy, należy złożyć oświadczenie z datą bieżącą(późniejszą niż data zawarcia umowy/złożenia odwołania).

Bank będący pośrednikiem w otrzymanej przez Państwa subwencji winien był do dnia 30.11.2020 r. przekazać szczegółowe informacje dotyczące trybu oraz formy złożenia ww. dokumentów. Informacja ta powinna być dostępna na stronie banku lub w wiadomościach przesłanych przez bank za pomocą bankowości elektronicznej. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych sugerujemy kontakt z opiekunem w banku.

Zalecane jest również uzyskanie potwierdzenia złożenia wymaganych dokumentów w banku. W przypadku nie złożenia ww. dokumentów z dotrzymaniem terminu wskazanego powyżej, beneficjenci zobowiązani będą do zwrotu całości przyznanej subwencji.

W razie pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY