Blog

Proces likwidacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zakończenie spółki z o.o.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Proces likwidacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres likwidacji spólki z o.o. rozpoczyna sie z chwila otwarcia likwidacji , tj. z dniem powziecia uchwały o roziwązaniu spółki lub uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub też zaistnienia innej przyczyny rozwiązania, którą wskazuje art. 274 par 1 KSH. Likwidacja trwa przeważnie od 6 do 12 miesięcy, kończy się wraz z wykreśleniem spółki.

Podczas likwidacji spółka uzyskuje osobowośc prawną, oznacza to, iż nadal jest podmiotem praw i obowiązków oraz sama może nabywać prawa i obowiązki, w tej kwestii zachodza zmiany.

Spółka działa równiez pod tą sama firma, z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji” co przewiduje przepis art. 274 par 2 KSH. Należy równiez odwołać się w tym miejscu do art. 275 par 1 KSH, które opisuje ogólną zasadę, iż do spółki w okreśie likwidacji stosuje sie przepisy dotyczące organów spółki , praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy nie stanowia inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego.

Kolejnym ważnym przepisem z punktu widzenia ochrony interesów spółki jest art. 275 par 2 KSH, przewidujący , że : w okresie likwidacji nie można nawet częściowo wypłacać wsplnikow zysków ani dokonywać podziału majątku przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

W pierwszej kolejności likwidująca sie spółka pwinna zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający uchwały o rozwiązaniu spółki.

Sporządza sie wówczas bilans zamknięcia księga stanowiący podstawe do likwidacji spółki. Zgodnie z ustawą na dzień poprzedzający dzień postanowienia w stan likwidacji konieczne jest zamkniecie ksiąg rachunkowych, trzeba to zrboić nie póxniej niż 3 miesiące od tego dnia.

Dalej idąca za regulacja zawarta w ustawie zamknięcie ksiąg rachunkowych, trzeba to zrobić nie później niż 3 miesiące od tego dnia. Dalej idąc za regulacja zwartą w ustawie zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamkniete księgi.

Ponadto należy wykonać inne czynności, które przewiduje ustawa , a które nie są przedmiotem ninijszej pracy.

Zasadnicze etapy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialności obejmuja: otwarcie likwidacji, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji do rejestru, zaspokojenie wierzycieli spółki, ogłoszenie o otwarciu likwidacji , wykreślenie spółki z rejestru, przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, dokonanie podziału majątku między udziałowcami, zaspokojenie wierzycieli spółki, oddanie na przechowanie ksiąg dokumentów spółki.

Bibliografia:

 • Beniak J. , Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Wydanie 3, C. H. Beck, Warszawa 2014
 • Dziurzyński T., Kodeks handlowy, Komentarz., t. I-II, Bytom 1991
 • Gierat A., Chrakter prawny władz nadzorczych w spółkach kapitałowych, przegląd Sądowy 2008
 • Jara Z. (red.) , Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz, C.H. Beck , Waarszawa 2014
 • Kidyba A., Meritum Prawo Spółek, Wydanie  3, Wolters Kluwer , Warszawa 2013
 • KidybaA. (red.), Kodeks Spólek handlowych, Komentarz., Warszawa 2010, t. I.
 • Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz ., Wydanie 5 , C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Koch A., Prawo Spółek Handlowych, Kraków 2012
 • Kon H., (red.) Prawo o spółkach, Warszawa 2010
 • Król – Gajewska M., Anna Wyrzykowska, spółka z ograniczona odpowiedzialnoścą, zagadanienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Machnikowski, P „Acta Universitatis Wrastislaviensis 2009, t. CCCVIII.; Massala., Wydawnictwo Wolters Kluwer , Likwidacja Spółki Kapitałowej: Prawo ,podatki, rachunkowość, Warszawa 2013
 • Ostoja J., Likwidacja spółki z o.o., Dom wydawniczy „Ostoja „, Kraków 1999
 • Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2008.
 • Rodzynkiewicz W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz , Wydawnictwo BECK, Warszawa 2010
 • Sołtysiński S. (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151- 300., C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Sołtysiński S., (red.) , Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 17a. Prawo spółek kapitałowych, C.H. BECK Warszwa 2010
 • Strzępka J. (red.) , Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. BECK, Wydanie 6, Wydawnictwo BECK , Warszawa 2010
 • Witosz A. Prawo upadłosciowe i naprawcze, Komentarz, Wydanei 1 , Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007
 • Wiśniewski,A., Prawo o spółkach, Warszawa 1992, t.3
 • Wyrzykowski W., Z problematyki zakończenia postępowania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo Spółek – 2008

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE WPISY