Blog

Poszczególne obowiązki wynikające z dokumentacji cen transferowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Poszczególne obowiązki wynikające z dokumentacji cen transferowych

Jak wspominaliśmy w poprzednim tekście zmian w zakresie cen transferowych jest wiele, część z nich korzystna dla podatników, część zaś poszerza zakres obowiązków i sprawia, że stają się one bardziej restrykcyjne. Wydawać by się mogło, że czasu było wystarczająco dużo, by dobrze przygotować się do nowych wymogów, mimo to wielu przedsiębiorców wciąż gubi się w nadmiarze nowych regulacji. Wyjaśnimy zatem podstawowe obowiązki związane z cenami transferowymi.

Termin:

Nowelizacja ustawy o CIT z 9 października 2015 r. wprowadza podstawowy termin przygotowania dokumentacji cen transferowych – trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego.

Nie zmiennie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik będzie musiał  przekazać dokumentację cen w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania organu.

I uwaga ! Od 2017 r. organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza progów ustawowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji – 30 dni od dnia doręczenia żądania organu.

Pojawił się dodatkowy obowiązek:

Dotychczas przepisy nie regulowały wyraźnie, kiedy dokumentacja ma być przygotowana, wskazywały jedynie termin jej doręczenia na wezwanie. Obecnie w ust. 7 znowelizowanego art. 9a ustawy o CIT wprowadzono obowiązek składania przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Obowiązek złożenia oświadczenia przez członka zarządu to wybór nieprzypadkowy. Odpowiedzialność za treść  oświadczenia ma być skutecznym instrumentem wpływającym na mobilizowanie podmiotów do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi regulacjami.

Kiedy należy przygotowywać dokumentację:

Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 1. przychody lub koszty podatnika przekroczą w roku poprzedzającym dany rok podatkowy równowartość 2 mln euro,
 2. podatnik realizował transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza określone progi wskazane w ustawie.

Poszczególnym grupom podmiotów zostały przypisane obowiązki zależne od skali działalności.

Dokumentacja tzw. podstawowa to pakiet obowiązkowy dla każdej z trzech grup i zawiera :

 • dane identyfikujące podmioty powiązane,
 • opisy transakcji, wskazując rodzaj i przedmiot, a także dane finansowe dotyczące transakcji,
 • analizę angażowanych aktywów oraz rodzajów ryzyka ponoszonego przez strony transakcji,
 • przedstawienie metody i sposobu kalkulacji dochodu lub straty podatnika wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opisu danych finansowych podatnika,
 • informację o podatniku, tj. informację o strukturze organizacyjnej przedmiocie i zakresie prowadzonej działalności,
 • przedstawienie realizowanej przez podatnika strategii gospodarczej,
 • załączoną umowę dotyczącą transakcji,
 • załączone do dokumentacji porozumienie w sprawie podatku dochodowego dotyczącego dokumentowanej transakcji, jeśli takie zostało zawarte z zagranicznymi władzami podatkowymi.

Jeśli przychody lub koszty podatnika przekraczają 10 mln euro dodatkowo (do powyższego) należy załączyć analizę danych porównawczych, z której ma wynikać fakt, że zastosowane ceny nie odbiegają od poziomu rynkowego.

Jeśli natomiast koszty lub przychody podatnika przekraczają 20 mln euro należy obok dokumentacji podstawowej załączyć tzw. informację na temat grupy, w której dany podmiot działa. W tym miejscu, urzędy będą oczekiwały prezentacji operacji jakie mają miejsce w grupie podmiotów o tym poziomie przychodów i kosztów.

Drodzy Czytelnicy, jeśli to Was dotyczą nowe regulacje czas zakasać rękawy i skrupulatnie zaplanować opracowanie poszczególnych dokumentów, bo jak widać pracy będzie mnóstwo. Powodzenia!

Poszczególne obowiązki wynikające z dokumentacji cen transferowych

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

POZOSTAŁE WPISY