Blog

Ulga ZUS dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

W dniu 17 marca 2020 r. ZUS wydał komunikat w sprawie pomocy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Pomoc ze strony ZUS będzie polegać na udzieleniu ulgi w postaci:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okresy od lutego do kwietnia 2020 r., np. składki za marzec, które miały zostać opłacone w kwietniu, w wyniku skorzystania z ulgi, będą mogły zostać opłacone 3 miesiące później, tj. w lipcu. Odroczenie dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął.
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy:

  • których sytuacja finansowa i zdolność do opłacenia składek w terminie ucierpiała na skutek epidemii koronawirusa i jednocześnie
  • którzy w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymali pomocy publicznej de minimis lub też pomoc ta nie przekraczała 200 000 euro.

Aby skorzystać z ulgi, powinni Państwo złożyć stosowny wniosek, w którym należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Państwa firmy oraz brak możliwości opłacenia składek w terminie. W załączeniu przesyłamy Państwu wzory wniosków dla osób prowadzących oraz nieprowadzących pełnej księgowości.

Wniosek może zostać:

  • przesłany elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • złożony w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub
  • wysłany pocztą.

Jeżeli prowadzą Państwo pełną księgowość, do składanego wniosku należy dołączyć również sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych)za 2018 lub 2019 r. W przypadku przesłania wniosku do ZUS drogą elektroniczną wystarczy dołączyć do niego skany ww. dokumentów.

Wskazać również należy, że ulga będzie udzielana w ramach pomocy de minimis, w zw. z tym konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS wyśle Państwu umowę w sprawie udzielenia ulgi, którą powinni Państwo podpisać oraz złożyć w placówce zakładu lub przesłać pocztą albo wysłać do ZUS skany podpisanych dokumentów.

Jeżeli skorzystają Państwo z ostatniej z ww. opcji, to należy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego przekazać ZUS podpisane dokumenty w papierowej formie, jeżeli bowiem Państwo tego nie zrobią, umowa zostanie uznana za niezawartą, co oznaczać będzie dla Państwa konieczność zapłaty odsetek od niewpłaconych składek. Taki sam skutek wywoła również odmowa udzielenia ulgi przez ZUS.

Co istotne, ZUS w swoim komunikacie wskazuje, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, to będzie można złożyć wniosek o renegocjację zawartej z ZUS umowy w sprawie udzielenia ulgi.

Więcej informacji na temat ulgi dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, a także instrukcję przesłania wniosków za pośrednictwem PUE można znaleźć pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283 .

W razie jakichkolwiek niejasności – nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY