Blog

Wiążąca informacja stawkowa WIS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

kancelaria prawna lesznoWiążąca informacja stawkowa WIS

Wiążąca informacja stawkowa (dalej jako: WIS) jest nowym instrumentem wprowadzonym do ustawy o VAT nowelą z 9 sierpnia 2019 r. WIS określa prawidłową klasyfikację towaru i usługi w ramach CN, PKWiU z 2015 r. lub PKOB, oraz stawkę podatku, jaką w związku z dostawą tych towarów lub świadczeniem usług powinien stosować podatnik.

WIS jest decyzją administracyjną wydawaną przez DKIS na wniosek podatnika. Celem wprowadzenia WIS jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom stosowania przepisów w zakresie stawek podatku VAT, WIS określa bowiem:

  • klasyfikację towaru na gruncie CN, PKWiU z 2015 r. oraz PKOB oraz
  • stawkę jaką podatnik powinien stosować przy dostawie towarów lub świadczeniu usług objętych wnioskiem.

Warte podkreślenia jest to, że WIS jako decyzja administracyjna jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych, przez co zapewnia podatnikowi ochronę w zakresie stosowanych przez niego na podstawie uzyskanej WIS, stawek podatku VAT oraz klasyfikacji statystycznych.

Wniosek o WIS

Z wnioskiem o WIS mogą wystąpić:

  • podatnicy posiadający NIP,
  • podmiot niebędący podatnikiem, który dokonuje lub zamierza dokonywać czynności opodatkowanych VAT,
  • zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem wniosku o WIS może być: towar usługa lub świadczenie kompleksowe. Przy czym w odróżnieniu od interpretacji indywidualnych jeden wniosek o wydanie WIS może dotyczyć wyłącznie jednego towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego.

Wniosek o wydanie WIS podlega zasadniczo opłacie w wysokości 40 zł. W przypadku, gdy jego przedmiotem jest świadczenie kompleksowe, opłatę stanowi iloczyn 40 zł oraz liczby towarów / usług składających się na to świadczenie. W przypadku, gdy klasyfikacja towaru będzie wymagała szczegółowych badań lub analiz, DKIS może w drodze postanowienia nałożyć na podatnika dodatkowe koszty. Na takie postanowienie przysługuje podatnikowi zażalenie.

Przepisy ustawy o VAT wskazują ponadto, że wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych do niej innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

W przypadku złożenia wniosku zawierającego tego rodzaju żądanie, wydana WIS będzie zawierała również klasyfikację tego towaru, w takim układzie, w jakim odpowiednie przepisy przywołują tę klasyfikację, tj. odpowiednio według działu, pozycji, podpozycji lub kodu CN.

We wniosku podatnik musi w szczególności, dokonać szczegółowego opisu przedmiotu wniosku.

Opis będzie mógł być uzupełniony przez dołącze- nie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów i materiałów, które ułatwią DKIS dokonanie wła- ściwej klasyfikacji towaru, usługi czy też świadczenia. Mogą to być np. fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta i tym podobne.

Początek obowiązywania nowych przepisów

Podatnicy mogą składać Wnioski o WIS już od 1 listopada 2019 r., lecz dopiero od 1 kwietnia 2020 r. uzyskane przez nich WIS nabiorą mocy wiążącej, czyli wraz z wejściem tzw. nowej matrycy stawek VAT. Niemniej jednak w naszej ocenie, otrzymanie dokumentu wskazującego właściwą klasyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, może być pomocne już teraz przy stosowaniu przepisów ustawy o VAT.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751),

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY