Blog

Bezzwrotna rekompensata wzrostu cen prądu – termin do 30 czerwca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Bezzwrotna rekompensata wzrostu cen prądu
Do dnia 30 czerwca 2020 r. średnie i duże przedsiębiorstwa (powyżej 50 pracowników oraz 10 mln euro rocznego przychodu) mogą składać elektroniczny wniosek o rekompensatę w zakresie podwyżek cen prądu. Jest to efekt zmiany Ustawy o podatku akcyzowanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.) – obniżenie podatku akcyzowanego od energii elektrycznej z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh.
Celem występowania z elektronicznym wnioskiem do Zarządcy Rozliczeń S.A., należy przygotować zestawienie uzyskanej wysokości z limitami możliwej pomocy de minimis, przewidzianej unijnymi przepisami – co do zasady całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, z wyjątkami przewidzianymi dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (100 000 EUR), przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych (20 000 EUR) oraz przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury (30 000 EUR) – limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dofinansowanie przysługuje w odniesieniu do energii elektrycznej, w stosunku do której nastąpił wzrost cen stosowanych wobec wnioskodawcy w dniu 30.06.2018 r.
Aby obliczyć wysokość rekompensaty należy wziąć pod uwagę 2 faktury:
  1. pierwszą, której okres rozliczeniowy obejmuje dzień 30 czerwca 2018 r.;
  2. drugą, obejmującą dowolny dzień roboczy kwartału objętego wnioskiem, wskazująca cenę jednostkową za sprzedaż (nie dystrybucję) energii elektrycznej wyższą niż na pierwszej fakturze dla tego samego numeru/numerów punktu poboru energii (PPE), a w przypadku, gdy nie ma takiego PPE , dla innego aktualnego PPE,
  3. oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
W przypadku braku na fakturach nr PPE, nr licznika lub innego identyfikatora podanego we wniosku w wykazie faktur w kolumnie „Numer punktu poboru energii”, należy dołączyć umowę lub inny dokument potwierdzający, że podany punkt poboru energii należy do Wnioskodawcy.
Według przyjętych rozwiązań prawnych, obowiązująca stawka dofinansowania wynosi 15 zł za 1MWh (1000 kWh). Na wskazanym wyżej portalu podano przykładowe kwoty dofinansowania, które są uzależnione od wielkości wolumenu zakupionej energii elektrycznej i zużytej w III lub IV kwartale 2019 r.:
  • dla wolumenu 985,4 kWh (0,9854 MWh) – 14,79 zł,
  • dla wolumenu 4.893 kWh (4,8930 MWh) – 73,40 zł,
  • dla wolumenu 18.325 kWh (18,3250 MWh) – 274,88 zł,
  • dla wolumenu 79.568,6 kWh (79,5686 MWh)- 1 193,53 zł, itd.
W związku z krótkim terminem (30 czerwca 2020 r.), w razie pytań lub przygotowania wniosku, prosimy o kontakt na adres biuro@tplegal.pl lub +48 603 934 996.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY