Blog

Realizacja obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Realizacja obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398) zostały wprowadzone nowe zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Większość przepisów tej ustawy weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Ustawodawca przewidział jednak, że pewne regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r.

Ta okoliczność skutkuje tym, że składanie m.in. sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego będzie odbywało się wg. odmiennych zasad w okresach:

  • od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. i
  • po dacie 1 października 2018 r.

Zaznaczamy, że poniższe znajduje zastosowanie do składanych sprawozdań finansowych za wszystkie lata ubiegłe, tj. nie tylko za rok obrotowy 2017.

Realizacja obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Począwszy od 15 marca 2018 r. nie ma już możliwości złożenia sprawozdania finansowego w formie papierowej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto omówione zasady dotyczą okresu od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. Z dniem 1 października 2018 r. wchodzą bowiem w życie kolejne zmiany wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2018 r., tym razem dotyczące ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.).

Wskazana nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, co będzie miało przełożenie na formę realizacji obowiązku złożenia wymaganych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700, ze zm.) złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości to w szczególności:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także
  • sprawozdanie z działalności (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Regulacja art. 19e ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje, że zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisana jako:

  • członek organu uprawnionego do reprezentowania,
  • wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
  • syndyk albo likwidator.

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

W regulacji art. 38 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 2018 r. wprowadzono stan przejściowy obowiązujący do dnia 30 września 2018 r.

Realizacja obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Dopuszcza się bowiem w tym czasie dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, o których mowa m.in. w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, wymienioną w art. 19e ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowując powyższe w okresie od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. składanie m.in. sprawozdań finansowych będzie miało postać elektroniczną. Wymagane przez art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości dokumenty należy przyjąć i podpisać zgodnie z właściwą procedurą obowiązującą dany podmiot.

Tak przyjęte dokumenty należy zeskanować, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której nr PESEL jest uwidoczniony w KRS.

Następnie tak przygotowane kopie należy przekazać za pośrednictwem system teleinformatycznego z wykorzystaniem następującej strony https://ekrs.ms.gov.pl/

Po dotarciu na tę stronę należy wybrać opcję „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, zalogować się i zastosować się do podanych instrukcji.

W przypadku braku konta w systemie teleinformatycznym należy na stronie głównej wybrać opcję „S24-Rejestracja spółki Inne wnioski”, po przejściu na kolejną stronę wybrać opcję „Utwórz konto” (w lewym dolnym rogu) i na kolejnych stronach dokonać czynności, dzięki którym zostanie utworzone konto w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie: https://www.biznes.gov.pl/zmiany-w-firmie/zmiany-za-pomoca-s24

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE WPISY