Blog

Tarcza Antykryzysowa 2.0 uchwalona przez Parlament

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Chcielibyśmy wskazać Państwu najistotniejsze założenia ustawy wprowadzone w wyniku obrad Izb Parlamentu. 
 1. Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców objętych zwolnieniem z ZUS-u na trzy miesiące
Jak dotąd ze zwolnienia mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy oraz podmioty zatrudniające do 9 pracowników.
 
Obecnie płatnikom składek, zatrudniającym od 10 do 49 osób, przyznano możliwość skorzystania z ulgi, polegającej na zwolnieniu z 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
 
Co istotne, do ilości ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych, zatrudnionych w ramach praktycznej nauki zawodu.
 
Ponadto, nowe regulacje rozszerzają krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS o przedsiębiorstwa powstałe między 1 lutego a 1 kwietnia. Co istotne w zależności od tego, kiedy rozpoczęto prowadzenie działalności uwarunkowany został moment zgłoszenia przez płatnika pracowników do ubezpieczenia. 
 
Tak jak dotychczas – dla płatników składek, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego, zgłoszenie należy wykazać na dzień 29 lutegoNatomiast w przypadku przedsiębiorstw powstałych między 1 lutego a 1 kwietnia ustanowiono inne terminy, w których należy wykazać zgłoszenie do ubezpieczeń danej liczby ubezpieczonych.
 1. Wydłużenie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej oraz zniesienie wymogu maksymalnej kwoty przychodów
Dotychczas wsparcie w tym zakresie było udzielane jednorazowo. Jednocześnie o przyznanie świadczenia mogły ubiegać się wyłącznie te osoby, których przychody uzyskane w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku nie przekroczyły 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli ok. 15 600 zł.
 
Obecne regulacje zakładają możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, nie więcej jednak niż trzykrotnie.Jednocześnie o udzielenie ulgi, mogą ubiegać się wszyscy samozatrudnieni oraz pracownicy na umowie cywilnoprawnej bez względu na wysokość przychodów
 
Co istotne nadal konieczne jest spełnienie pozostałych wymogów ustawowych, tj.:
 1. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
 • spadek przychodów z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, o co najmniej 15%, w porównaniu do przychodu z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zawiesili działalności;
 1. dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną
– taka umowa musi być zawarta przed określonym dniem. Dotychczas był to 1 luty 2020 r., natomiast znowelizowane przepisy rozszerzają katalog podmiotowy o osoby, które zawarły umowę przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 1. Możliwość umorzenia odsetek za zwłokę w opłacaniu składek
Na wniosek płatnika, możliwe będzie odstąpienie od poboru odsetek za zwłokę od nieopłaconych składek na ZUS (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz wypadkowe). Wniosek ten dotyczy składek należnych po 31 grudnia 2019 r.
Wniosek ten może zostać złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
 1. Świadczenia na ochronę miejsc pracy dla pracowników
W przypadku dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wprowadzono poprawkę doprecyzowującą, że przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
 
Powyższe jednoznacznie przesądza więc, że możliwe jest obniżenie wymiaru czasu pracy również o 5% czy 10%.
 1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Obecne przepisy uzależniały możliwość wnioskowania o przyznanie pożyczki m.in. od złożenia oświadczenia przez przedsiębiorcę o utrzymaniu w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 
Znowelizowane przepisy rezygnują z tego wymogu, tym samym zakładają rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki (w wysokości 5.000 zł) o podmioty, które nie zatrudniają pracowników. 
 
Co ważne, nadal w celu skorzystania z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca  musi prowadzić działalność przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia.
 
Jednocześnie przepisy znowelizowanej ustawy wyjaśniły, wątpliwą do tej pory kwestię, stanowiąc, że przychód z tytułu umorzenia takiej pożyczki, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Ceny transferowe
Znowelizowana ustawa, wydłuża do dnia 30 września 2020 r. termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019r.
 
Do dnia 31 grudnia 2020 r. przedłużony został termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych.
 
 1. Możliwość renegocjacji warunków kredytu
Rozszerzone na wszystkich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe została możliwość renegocjacji warunków kredytów bankowych.Dotyczy to kredytów uzyskanych po 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi być podyktowana oceną sytuacji finansowej i gospodarczej.
 
Zmiana taka może być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną nie wcześniej niż 30 września 2019 r.
 1. Zabezpieczenie przed egzekucją środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19
Środki finansowe, które otrzyma przedsiębiorca bądź jego firma nie będą podlegały egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.
 
Szanowni Państwo, ponownie wskazujemy, że powyższe zmiany wprowadzone w wyniku prac legislacyjnych w  Parlamencie, czekają obecnie na podpis Prezydenta. Po podpisaniu ustawy, w ciągu najbliższych dni pojawią się techniczne rozwiązania umożliwiające skorzystanie z wprowadzonych zmian takich jak np. wnioskowanie o zwolnienie ZUS.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY