Blog

Zmiany PIT CIT 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zmiany PIT CIT 2021

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw 30 listopada 2020 r. zostały opublikowane:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2122).

Zmiany wprowadzane w ww. aktach wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z pewnymi wyjątkami.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje w zakresie zmian podatkowych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19.

 1. Zmiany terminów
 • W ramach wprowadzanych zmian przedłużono termin obowiązywania nw. regulacji – do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:
  • podwyższonych limitów zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych:
   • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji,
   • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,
   • wartości otrzymanych przez pracownika z ZFŚS świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, a także dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 wypłacanych z innych źródeł,  o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT;
  • w ustawie o PIT i CIT: możliwości odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w przypadku podatnika CIT podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, w trakcie roku podatkowego, który:
   • rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r.;
   • rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
  • w ustawie o PIT i CIT: możliwości dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • w ustawie o PIT i CIT: możliwości zastosowania stawki podatku 5% w przypadku podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, w przypadku podatnika CIT również ww. dochodów osiągniętych w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r.;
  • w ustawie o PIT i CIT: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w formie darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych;
 • Bezterminowo wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą świadczenia postojowe, dodatkowe świadczenia postojowe i inne, o których mowa w art. 52m ustawy o PIT;
 • W podatkach dochodowych przedłużono możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19;

W  CIT zwolnienie stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

 • Wydłużenie terminu przekazania 1% podatku należnego w określonych przypadkach.
 1. Przekazywanie darowizn:
 • Przedłużono możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego darowizn:
  • na przeciwdziałanie COVID-19 – można odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Dodano także nowy podmiot, na rzecz którego można przekazywać darowizny – Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19;
  • sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych – można odliczyć darowizny od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
 • Do ww. przekazanych darowizn na gruncie podatków dochodowych:
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 –odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
 • Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych ww. darowizn do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

III.           Inne

 • W PIT i CIT wprowadzono zwolnienie od podatku od przychodów z budynków za okres:
  • od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;
 • w ustawie o PIT i CIT: kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na rzecz m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą – o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
 • W CIT warunek wymagany dla zachowania statusu podatkowej grupy kapitałowej, tj. osiągnięcia za każdy rok podatkowy udziału dochodów, w przychodach – w wysokości co najmniej 2% uważa się za spełniony w roku podatkowym, który zakończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r., jeżeli podatkowa grupa kapitałowa poniosła w 2021 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • W PIT i CIT zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego ulgę na złe długi w przypadku podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19, obecnie:
  • Zmniejszenia (o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1 oraz art. 26i ust. 1 pkt 1 PIT/art. 25 ust. 19 pkt 1 oraz art. 18f ust. 1 pkt 1 CIT), albo zwiększenia (o którym mowa w art. 26i ust. 2 pkt 1 PIT/art. 18f ust. 2 pkt 1 CIT), dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
  • W CIT dodatkowo dodano ust. 1a, w którym określono, że przepis, o którym mowa powyżej, stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przy czym w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, uprawnieniu o którym mowa w art.18f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 podlegają wierzytelności objęte do końca tego roku kalendarzowego uprawnieniem o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się dla Państwa pomocne, w razie wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY