Blog

Pakiet Slim VAT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pakiet Slim VAT

Informujemy, iż projekt ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający tzw. pakiet SLIM VAT, jest na ostatnim etapie procedowania, po III czytaniu Sejmu przekazany do Prezydenta RP oraz Komisji Senatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Wprowadzenie tzw. pakietu „SLIM VAT” (simple, local and modern) od 1 stycznia 2021 r., który ma na celu:

 • zakładane „uproszczenia” przy korektach faktur
 • korekty in minus

Zgodnie z planowanymi zmianami, ustawodawca rezygnuje z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.

W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Wbrew założeniom projektu wydaje się, że nowe zasady ujmowania faktur korygujących zmniejszających, wydają się prowadzić do skomplikowania przyjętych do tej pory zasad rozliczeń, w szczególności co do okresu posiadania dokumentu, a także obowiązku zmniejszania kwoty podatku naliczonego przez nabywcę.

W niektórych przypadkach nabywca zobowiązany będzie do skorygowania okresu rozliczeniowego by zmniejszenie VAT naliczonego nastąpiło w tym samym okresie co zmniejszenie VAT należnego u wystawcy faktury korygującej. W konsekwencji korekcie ulegnie również JPK_V7M/K.

 • korekty in plus

Dzięki nowej regulacji, podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, rozliczenie to będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wykazane te transakcje.

 • ustalenie wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym

Dzięki nowym zasadom, podatnik będzie mógł (dobrowolność) przyjąć do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczenie na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji. Po wyborze opcji podatnik będzie obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał. W przypadku rezygnacji z wprowadzonej opcjonalnej metody przeliczania, podatnik będzie obowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z wybranej opcjonalnej metody przeliczania. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

 • ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

 • korzyści przy odliczeniu VAT

Nowe rozwiązanie oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży. Umożliwi ono odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe np. nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco

Termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, zostanie wydłużony łącznie do 4 okresów (przy rozliczeniach miesięcznych prawo do odliczenia VAT wydłużone zostanie zatem o miesiąc). Podatnik będzie mógł więc ująć fakturę łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć na bieżąco VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych.

 • urealnienie kwoty – prezenty małej wartości

Podwyższony zostanie limit na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ponadto projekt przewiduje:

 • wprowadzenie m.in. 5-letniego okresu ważności WIS,
 • ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
 • wdrożenie zasady mówiącej o niewydaniu WIS, gdy zakres wniosku będzie pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub gdy sprawa została rozstrzygnięcia w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,
 • przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę̨ 15 000 zł lub jej równowartość́ w walucie obcej, podatnicy są̨ obowiązani zastosować́ mechanizm podzielonej płatności.
 • zmiany w załącznikach nr 3, 10 i nr 15, w szczególności w odniesieniu do PKWiU.W zakresie TAX FREE projekt przewiduje m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych.

  Więcej szczegółów na temat planowanych zmian jest dostępnych na stronie Sejmu. (http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=718)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY